วันอาทิตย์, 8 ธันวาคม, 2019

ภ.จว.ปทุมธานี

ยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง

หมายเลขโทรศัพท์

พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร รรท.ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 08-1697-1117
พ.ต.อ.วัฒนา วงศ์จันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 08-5914-4191
พ.ต.อ.วารินทร์ ทองตรา รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 08-1943-4948
พ.ต.อ.ประเวทย์ ต้นสมบูรณ์  รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 08-1655-9662
พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 08-1936-1823
พ.ต.อ.จีรเดช เหมจินดา  รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี 08-4457-9468
ฝ่ายอำนวยการ โทรศัพท์กลาง 0-2581-5207  โทรสารกลาง 0-2581-6923
พ.ต.อ.อรรถพร  สุริยเลิศ ผกก.ฯ 08-6744-4191
พ.ต.ท.หญิง พิทยา หัวใจเพชร รอง ผกก.ฯ 08-9690-5871
พ.ต.ท.สมชาย  วิทยาเอนกนันท์ รอง ผกก.ฯ 08-1991-9741
พ.ต.ท.วิชญะ  คมสินธุ์ สว.ฯ 09-5254-1961
พ.ต.ท.เทอดศักดิ์  มีจิตร์ สว.ฯ 08-9293-5559
พ.ต.ท.มงคล  จิตร์พรหม สว.ฯ 08-4673-2424
พ.ต.ต.ประมวล  นวลงาม สว.ฯ 08-1904-2873
พ.ต.ท.นราวุฒิ  รักษาวงศ์ สว.ฯ 09-2464-5454
พ.ต.ท.หญิง จิราวรรณ  ดอกชะเอม สว.ฯ 08-1100-3643
พ.ต.ท.ไกรสรณ์  บุญญามิ่ง สว.ฯ 08-9043-7191
กลุ่มงานสอบสวน โทรศัพท์กลาง  0-2581-7675  
พ.ต.อ.สรวุฒิ  เนตริยานนท์ ผกก.(สอบสวน) 08-1639-2712
พ.ต.อ.มนัส  นครศรี ผกก.(สอบสวน) 09-7180-3553
พ.ต.อ.บัญชา  มีเลิศ ผกก.(สอบสวน) 08-1777-4553
พ.ต.อ.ธวัชโชช  วังพฤกษ์ ผกก.(สอบสวน) 08-5685-5499
กองกำกับการสืบสวน โทรศัพท์กลาง 0-2581-0020
พ.ต.อ.มนเทียร เบ้าทอง ผกก.สส. 08-7745-4545
พ.ต.ท.จุลพงษ์  มีชำนาญ รอง ผกก.สส. 09-3789-4455
พ.ต.ท.ภูริสิทธิ์ ทิมทอง รอง ผกก.สส. 08-1376-2030
พ.ต.ท.พีรพัสส์ ชูช่วย สว.สส. 08-6549-9959
พ.ต.ท.ธนรัชต์ เทือกแถว สว.สส. 08-5699-5696

2014 Powered By Wordpress, Effective News Theme By Themelions Team